Website Banner
     
 
 APA   
Industries  
 
   เกี่ยวกับ APA
     บริษัท  แอ๊บป้าอินดัสตรีส์  จำกัด 
     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมี
     ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท  มีสำนัก
     งานและโรงงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 49
     หมู่ 8  ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง 
     จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้วยประสบการณ์
     กว่า 50 ปี บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนา
     กระบวนการในการผลิตและการควบคุม
     คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
อ่านต่อ...    
 
Hotline
038-559-241
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
   
     
   
     
     
  นโยบายคุณภาพ  
     
  เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์  บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย เที่ยงตรง แม่นยำ และได้มาตรฐาน มีการปรับปรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด มีการพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14644  และตรงตามความต้องการของลูกค้า  
     
 
 
   
   
 
บริษัท  แอ๊บป้าอินดัสตรีส์  จำกัด
เลขที่ 49 หมู่ 8  ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน  : 038-559-241   เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-816-2856, 089-816-2166,  081-486-6833
โทรสาร  :  038-559-263   Email : info@apa-industries.com, sales@apa-industries.com
 
© Copyright 2013 Reserved  www. apa-industries.com   All Rights Reserved
 
Current Pageid = 1